Masz

kredyt we

frankach?

pomożemy!

Nie utworzono jeszcze zawartości strony głównej.
Postępuj zgodnie z Podręcznikiem Użytkownika aby rozpocząć budowę swojej witryny.

Czy Ty również zawarłeś kredyt indeksowany lub denominowany do waluty obcej np. CHF, EUR, GBP?

Jeżeli tak i zastanawiasz się, co w tej sytuacji zrobić, dobrze trafiłeś – pomożemy Ci rozwiązać Twój problem.

Uwaga: Nawet jeżeli zdążyłeś już spłacić kredyt, jesteśmy w stanie pomóc odzyskać nienależnie pobrane przez bank pieniądze.

Kredyty odnoszące się do waluty obcej, potocznie zwane „frankowymi” (niezależnie od tego jakiej waluty dotyczą i czy umowy faktycznie są denominowane czy indeksowane do waluty obcej) są obecnie przedmiotem wielu sporów sądowych, a ich liczba lawinowo rośnie. 

Niemal co trzecia wpływająca do sądu sprawa dotyczy tzw. kredytów frankowych. Przyczyna jest prosta: sądy dostrzegły, iż tego rodzaju umowy, zawierane były w sposób nieuczciwy i przy wykorzystaniu dominującej pozycji banków.

Zdradliwa konstrukcja tych umów często powodowała, że kredytobiorca po wielu latach regularnej spłaty nadal ma do spłacenia kwotę wyższą, niż otrzymał od banku w dniu uruchomienia kredytu, a ryzyko związane z dalszym powiększaniem się długu jest praktycznie nieograniczone.

Jeżeli ten problem dotyczy także i Ciebie, warto sprawdzić, co można zrobić w tej sprawie. Nie zwlekaj dłużej, nie pozwól na przedawnienie Twoich roszczeń i skontaktuj się z nami.

Aktualności

SĄDY APELACYJNE UNIEWAŻNIAJĄ, SĄD NAJWYŻSZY „ODFRANKAWIA” 13/12/2019

Przeanalizowaliśmy wyroki zapadłe od początku 2019 r. w sądach II instancji (wyroki prawomocne) i Sądzie Najwyższym – w sprawach z powództwa kredytobiorców (o zapłatę/ustalenie albo przeciwegzekucyjne – z wyłączeniem spraw z powództwa banków). Oto wyniki analizy:

Sądy II instancji (nieważność umowy) = 17 wyroków
Sądy II instancji (odfrankowienie) = 10 wyroków
Sąd Najwyższy (sugestia „odfrankowienia”) = 3 wyroki
Sąd Najwyższy (wyrok korzystny dla kredytobiorców – brak pisemnego uzasadnienia) = 4 wyroki (wszystkie wydane po wyroku TSUE z 3.10.2019)

Widać, iż sądy II instancji skłaniają się ku unieważnianiu umów frankowych (zwłaszcza po wyroku TSUE). Do niedawna Sąd Najwyższy dość jednoznacznie sugerował, iż kredyty należy „odfrankowić”, jednak niewiadomym jest, czy trend ten utrzyma się (być może zmieni linię ku nieważności) – brak jest jeszcze pisemnych uzasadnień do 4 ostatnich wyroków. Dlaczego piszemy „sugerował”? Sąd Najwyższy we wszystkich opisanych przypadkach jedynie uchylał wyroki sądów niższych instancji niekorzystne dla kredytobiorców – Sąd Najwyższy co do zasady nie wydaje bowiem wyroków „reformatoryjnych” (zmieniających) lecz „kasatoryjne” (uchylające).

PIERWSZY WYROK SN PO WYROKU TSUE Z 3.10.2019. 04/12/2019

Sąd Najwyższy w dniu 29.10.2019 r., IV CSK 309/18, wydał wyrok odnoszący się do kredytu denominowanego do CHF - "odfrankowienie". Stwierdził, że: a) jest to kredyt złotówkowy, b) klauzula denominacyjna (kursowa) w tym kształcie jest niedozwolona, c) bank nie dopełnił obowiązku informacyjnego wobec klienta, d) brak jest możliwości uzupełniania luk w umowie. SN potwierdził również prawidłowość rozumienia wyroku TSUE z 3.10.2019 r. prezentowanego przez pełnomocników kredytobiorców - negując zasadność racji banków.
Podsumowując: kredyt może dalej obowiązywać po wyeliminowaniu denominacji - ma być wykonywany jako kredyt złotówkowy oprocentowany LIBOR-em i dotychczasową marżą.

Kolejne pismo procesowe banku 19/11/2019

Otrzymaliśmy kolejne pismo procesowe banku (Bank Pekao, dawniej BPH), w którym tym razem bank ten domaga się wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przy nieważności umowy kredytu. Bank domaga się od Sądu powołania biegłego, który wyliczy to wynagrodzenie w trzech wariantach wg: 1) odsetek ustawowych, 2) średniego oprocentowania złotowych kredytów hipotecznych od dnia wypłaty kapitału, 3) oprocentowania według WIBOR 6M + marża banku. Dodatkowo biegły ma odpowiedzieć, czy w 2005 r. funkcjonowały kredyty złotówkowe oprocentowane LIBOR-em. Przedstawiona została też "bankowa" interpretacja wyroku TSUE z 3.10.2019 - oczywiście sprzeczna z zapadłym już orzecznictwem i tezami przedstawicieli nauki i praktyki prawa. Najlepsze zostało na koniec - bank wskazuje, że kredytobiorcy powołując się na nieważność umowy nadużywają prawa (art. 5 KC) i to w sytuacji, gdy to działanie banku do nieważności tej doprowadziło. Odpowiedź na to pismo będzie przyjemnością. WALCZYMY!

BULWERSUJĄCE STANOWISKO BANKÓW 07/11/2019

Od poniedziałkowej rozprawy Państwa Dziubak nie milkną oceny zachowania Raiffeisen Bank. Bank przedstawił swoje wyliczenia, z których wynika, że w przypadku nieważności umowy kredytu indeksowanej do CHF kredytobiorcy, poza zwrotem kapitału (400.000 PLN), będą musieli zwrócić 477.000 PLN za bezumowne korzystanie z kapitału przez 11 lat i 321.000 PLN odsetek z tego tytułu. Bank lansuje tezę, iż stwierdzenie nieważności jest dla niego korzystniejsze niż dalsze wykonywanie umowy (zastanawiające jest więc czemu banki tak bardzo z tą nieważnością walczą). Postawę ZBP i Raiffeisen Bank w zdecydowanych słowach skrytykował Rzecznik Finansowy prof. Mariusz Golecki mówiąc, iż stanowisko ZBP ma na celu jedynie odstraszenie klientów od dochodzenia roszczeń. Ani on, ani jego prawnicy nie znajdują podstaw prawnych do składania pozwów przez banki o zwrot wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Prezes UOKiK Marek Niechciał stwierdził natomiast, że jego Urząd analizuje doniesienie Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu o naruszeniu zbiorowych interesów konsumentów przez wprowadzającą w błąd narrację Związku Banków Polskich.

Analiza orzecznictwa 23/10/2019

Z przeprowadzonej przez nas analizy orzecznictwa wynika, iż od stycznia 2019 r. zapadło razem:

147 korzystnych dla frankowiczów wyroków, z czego w:

61 przypadkach umowa kredytu została uznana za nieważną

86 przypadkach nastąpiło "odfrankowienie" lub oddalenie powództwa banku o zapłatę

Prawomocnych wyroków zapadło łącznie 20, z czego w:

5 przypadkach umowa kredytu została uznana za nieważną

6 przypadkach nastąpiło "odfrankowienie"

9 przypadkach oddalono powództwo banku o zapłatę

Powyższe dane mogą mieć charakter niepełny, bowiem opierają się jedynie na publikowanym orzecznictwie i informacjach uzyskiwanych od pełnomocników kredytobiorców. Lawina kolejnych orzeczeń w sprawach "frankowych" dopiero przed nami.

Krytyczna analiza stanowiska Związku Banków Polskich wydanego po wyroku TSUE 21/10/2019

Czy jest się czego bać? Krytyczna analiza stanowiska Związku Banków Polskich wydanego po wyroku TSUE z 3 października 2019 roku. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego wywiadu udzielonego przez adwokata Marcina Lizurka serwisowi Comparic24tv.

Tematem rozmowy była m.in. ocena roszczenia banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału: LINK

Prześlij nam swoją umowę kredytową do bezpłatnej analizy na franki@cdz.com.pl. Powiemy Ci jak rozwiązać Twój problem. Pomożemy Ci w tym.

ul. Wspólna 70
00-687 Warszawa
t: +48 22 496 82 00
franki@cdz.com.pl

Informacje zawarte w CDZ DLA FRANKOWICZÓW nie stanowią porady prawnej.
Kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania tych informacji
bez uprzedniej analizy konkretnego stanu faktycznego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

CHAJEC, DON-SIEMION & ŻYTO sp. k. z siedzibą w Warszawie
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000184058, NIP: 526-27-40-114